MUBIAYI INGY - SCEGO IGIABA - KURUVILLA GABRIELLA - CAPITANI F. (CUR.) - COEN E. (CU